حمل و نقل:
حمل و نقل بار هوایی داخلی و خارجی
حمل و نقل بین المللی ریلی
حمل و نقل بین المللی دریایی
 
حمل و نقل آسان:

یک ترخیص کار بهتر است با توجه به نیازهای مشتری و جهت سهولت در انجام کار ،بخش حمل و نقل قوق داشته باشد تا مشتری متضرر نشود به همین دلیل شرکت آرکا با انتخاب مناسب شرکت حمل و نقل و مممیزی مهارت و شناخت قوانین مربوطه سعی بر سهولت پروسه ترخیص دارد.