فرم محاسبه قیمت

فرم محاسبه عوارض گمرکی

برنج گوشت سایر
ارزش کالا را وارد نمائید :  
ارز را وارد نمائید :
وزن خالص را وارد نمائید :
حمل را وارد نمائید :
نرخ بیمه را وارد نمائید :
ماخذ را وارد نمائید :
ضریب هلال احمر را وارد نمائید :
ضریب حمایت را وارد نمائید :

نتیجه محاسبات

کل :
بیمه :
مبنای محاسبه :
ماخذ :
هلال احمر :
6 درصد :
3 درصد :
حمایت :
عوارض گمرکی :