گشایش اعتبار اسنادی

تعهد بانک خریدار به پرداخت وجه کالا به فروشنده در ازای دریافت اسناد مشخص و از پیش تعیین شده.
انواع اعتبارات اسنادی :پرداخت نقدی-پرداخت مدت دار-پرداخت قبولی-قابل معامله-اعتبار اسنادی گردان ،تجمعی،غیر تجمعی-اقساطی-خط قرمز-خط سبز-قابل انتقال-اتکائی-تایید شده و ضمانتی