5 اردیبهشت 1400

اطلاعیه صاحبان کالاهای رسوبی

مهم – فوری :بدینوسیله به اطلاع صاحبان کالاهای رسوبی مشمول گروه های ۲۷ و ۴ کالایی می رساند: 1⃣ بخشنامه و مکاتبات مربوط به کالاهای گر‌وه […]
5 اردیبهشت 1400

اجرای بند یک بخشنامه 167/97/594078

بخشنامه 1400 گمرکی